Arvot

Prana

Symboloi energian ja elinvoiman lupauksen tuottamisen asiakkaalle. Jokaisen palvelukokonaisuuden lähtökohtana ovat työhyvinvoinnin/kokonaiselämän hyvinvoinnin tarpeista nousevat näkökulmat. Palveluiden fokuksessa on ratkaisukeskeinen tulevaisuuteen ja tavoitteisiin suuntautuminen lämpimän empaattisella, ammattitaitoisella otteella.

Reflektio

Tarkoittaa palveluiden merkityksen löytämistä asiakkaalle koko palveluprosessin ajan. Merkityksellisyys palveluista löydetään reflektoimalla, ymmärtämällä, kohtaamalla ja tarvelähtöisesti yhdessä hahmottamalla asiakkaan kokonaistilanne. Läsnäolo ohjaa jokaista kohtaamista.

Autenttisuus

käsittää aitouden, ainutlaatuisuuden ja räätälöitävyyden näkökulmat Prana Pauliinan palvelukokonaisuuksissa. Dialogiset kohtaamiset mahdollistavat autenttisuuden, jotta asiakas saa hänelle juuri oikein kohdennetut palvelut, joissa hyvän (työ)elämän edellytykset toteutuvat.

Narratiivisuus

Kieli, merkitys, tarinallisuus ja tarinat ovat (työ)hyvinvoinnin kulmakiviä. Koettu elämä näyttäytyy ja tulee esille kerrottuna. Narratiivisuus toteutuu arvopohjaisesti sekä usein menetelmällisin tavoin Prana Pauliinan palveluissa.

Adaptiivisuus

Ilmenee osaamisen edelläkävijyytenä, asiantuntijuutena sekä syvänä ymmärtämisenä työ/hyvinvoinnin kentän muutosten tulkitsijana ja toteuttajana. Prana Pauliinan palvelukokonaisuuksia kehitetään, syvennetään, uudistetaan ja modifioidaan säännöllisesti.

Prana Pauliinan narraatiopolku eli yrityksen syntytarina

Prana Pauliinan yrittäjä, Pauliina Marjala

Elämä näyttää minulle toteutuvan ammatillisesti merkittävien askelten osalta 10 vuoden sykleissä. Vuonna 1999 valmistui kokemuksia tutkiva fenomenologinen kasvatustieteen pro gradu työni ”Stressi ja siitä selviytyminen opettajien kokemana. Positiivinen ajattelu ei ole positiivisia tunteita vaan positiivista suhtautumista masennukseen ja suruun”. Vuonna 2009 väittelin narratiivisen metodologian mukaan aiheesta ”Työhyvinvoinnin kokemukset kertomuksellisina prosesseina – narratiivinen arviointitutkimus”. Vuonna 2019 syntyi yritykseni Prana Pauliina, jonka missiona on olla energian ja elinvoiman lisääjä sekä mahdollistaja työhyvinvoinnin ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin äärellä. Joogafilosofiassa on olemassa käsite dharma, jonka olemus kiteytyy minulle kutsumuksena löytää oma syvimpien merkitystensä polku. Prana Pauliinan toiminnan aloitus on yksi osoitus dharman toteutumisesta elämässäni. Kutsumus sisälläni on kantanut vahvaa eetosta saada tehdä elämäntyönsä hyvinvoinnin edistämisen parissa. Tähän dharmaan ja eetokseen kiteytyy Prana Pauliinan aloittamisen narraatiopolku.

Lapsuuteni pitkälle kantanut oppi esikoisen roolissa oli vastuun otto ja sinnikäs käytännön kotitöiden opettelu sekä huolenpito nuoremmista sisaruksistani. Ehkäpä jo silloin alkoivat sovittelijan taidot itämään, kun 6-henkisessä vahvojen persoonien perheessä elimme. Kouluaikojeni monet koulun vaihtamiset ja muutot toivat rohkeuden tutustua avoimin mielin aina uusiin luokkatovereihin ja vaistota tunnelmia siitä, kuinka uuteen yhteisöön voi päästä sisälle. Yläasteen koulukiusaamiskokemukset vahvistivat nuoren Pauliinan mieltä taistella vastaan vääryyttä, ylivoimaa, rumaan mustaan kaapuun pukeutunutta alistamisen kulttuuria vastaan. Lukiossa tein tulevaan työuraani ja elämääni pitkäkestoisesti vaikuttavan päätöksen, että päästötodistuksessa on oltava kolme kymppiä: psykologia, äidinkieli ja liikunta. Näin tapahtui ja ylioppilasaine vuonna 1990 ”Tarvitsen yksinoloa, pelkään yksinäisyyttä” oli silloisen vuoden parhaita aineita. Meditatiivinen puoli oman minän lataamiseen yksinolon merkeissä alkoi kiinnostaa tuolloin vahvan sosiaalisen koulu- ja harrastusmaailman rinnalla.

Yliopisto-opiskeluvuosina sain vankkaa tieteellistä perustaa ymmärtää hyvinvoinnin maailmoja sekä yhteiskunnan, organisaation että yksilön näkökulmista. Tarttumapintaa näihin ymmärryksen jäsennyksiin tarjosivat sosiologia, kasvatustiede, psykologia. Vuonna 1999, kun pro gradu työni opettajien stressistä valmistui, ei ihmistieteissä juurikaan oltu kiinnostuneita työhyvinvoinnin ilmenemismuodoista ja voimauttavasta vaikutuksesta. Stressi, kuormittuminen, uupumus ja niiden mekanismien ymmärtäminen olivat silloin pinnalla. Muistan pohtineeni jo tuolloin, että työhyvinvoinnin kokemukset eivät välttämättä ole stressin ja uupumuksen vastakohtia vaan omia itsenäisiä ilmiöitään ja kokemuksiaan, joiden ymmärtäminen ja edistäminen vaatisi oman tutkimushaaransa. Väitöskirjani työstön aikaan positiivinen psykologia oli saanut tiedekentällä yhä vahvempaa jalansijaa.

Tieteellisen ymmärryksen jälkeen halusin ymmärtää yhä syvemmin ratkaisukeskeisyyden käytännön menetelmiä, joihin työnohjaajakoulutus antoikin paljon konkretiaa. Työssäni asiantuntijana ja kouluttajana huomasin, että työelämän tarpeet muuttuvat ja päädyin kouluttamaan itseni restoratiiviseksi työyhteisösovittelijaksi. Liikunta on ollut (työ)hyvinvoinnin kulmakiveni aina, sen suunnaton voima lienee periytynyt vahvana veren- ja geeniperintönä kuten myös esimerkin voimana vanhemmiltani. Koko tähänastisen elämäni ajan olen saanut harrastaa liikuntaa, lajien kirjon ollessa valtava. Läheisimmiksi lajeiksi ovat jääneet jooga, juoksu, uinti (joka on nykyään talviuinnin ilonani myös) sekä hiihto. Joogaopettajakoulutus Villa Mandalassa oli pitkään jatkuneen harrastuksen luonnollinen jatkumo. Ravintovalmennuksen osaaminen syventää holistista hyvinvoinnin näkökulmaani, jossa ihminen on kehollis-situationaalis-tajunnallinen kokonaisuus. Kirjallisuusterapeuttiset menetelmät ovat minulle hyvin ravintorikasta maaperää toteuttaa työtäni, kirjallisuusterapiaohjaaja nimikkeen alla. Kognitiivis-integratiiviset psykoterapeuttiopinnot antavat lisää syvää ymmärrystä ihmisenä olemisen merkityksen löytämiseen ja asiakkaideni tukemiseen yhteisessä dialogisessa työssämme.

Olen kiitollinen niille työkonteksteille, jotka ovat tarjonneet minulle upean väylän kasvaa yhä syvemmin kiinni ymmärtämään työhyvinvoinnin ja hyvinvoinnin edistämisen näkökulmia. Pitkä työurani asiantuntijatehtävissä takaa luottamuksen siihen, että Prana Pauliinan tarjoamia palveluita tarvitaan. Prana Pauliinan arvot jatkavat siitä eteenpäin, mihin Prana Pauliinan narraatiopolku päättyy. Prana Pauliinan arvot muodostavat konkretian kehikon eli lupauksen kaikille palvelukokonaisuuksille, jotka löydät klikkaa tästä..

Y-tunnus: 2948163-7

Yhteystiedot:

  • 040 735 7648
  • pauliina.marjala@outlook.com

Prana Pauliinaa voi seurata myös Facebookissa sekä Instagramissa.